İkamet İşlemleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği ilk defa ikamet izni almak isteyen Uluslararası Öğrenciler aşağıdaki belgeleri kayıt tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İLK İKAMET BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

Öğrenci İkamet İzni (İlk Başvuru) 16.02.2017 tarihli videosu.

İkamet Başvuru Belgeleri Teslimi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin “İkamet İzni Müracaatları” için getirmeleri gereken belgeler "Tebliğ Tebellüğ" belgesinde belirtilen tarihlerde öğrenci tarafından Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim edecek ve Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne Üniversitemiz tarafından gönderilecektir.

Yeni İkamet İzin Başvurusu evrak teslimi yapacak öğrencilerimiz Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi`nde görevli personel Özgür AKAR`a evraklarını getirmeleri gerekmektedir. 

Türkiye`ye giriş, Türkiye`de kalış ve Türkiye`den çıkışlar ile ilgili konularda "Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)" 157 numaralı telefonu arayarak, e-İkamet başvuru sürecine ilişkin www.goc.gov.tr adresinde yer alan videolu anlatımlardan faydalanabilirsiniz.

İstenilen belgeler;

1- E-İkametten alınan başvuru formu;

Açıklama: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden  sistem tarafından oluşturulur. Formun çıktısı alınıp uluslararası öğrenci tarafından imzalanmalıdır.

2- Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi;

Açıklama: Talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yada pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır. Belgelerin teslim edildiği esnada pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş-çıkış mührünün bulunduğu sayfanın fotokopisi getirilmelidir.

3-  Dört (4) adet fotoğraf;

Açıklama: Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

4- Sağlık sigortası;

Açılama: Aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnız birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

a) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge;

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli / mühürlü provizyon belgesi;

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir.)

d) Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortalarında  “İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.

5- Öğrenci belgesi;

Açıklama: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

6- Adres bilgilerini gösteren belge;

Açıklama: Adres bilgilerine dair; uluslararası öğrencinin ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon, vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; uluslararası öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi, yakının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde /şekilde kalınıyorsa bu durumu gösterir bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

7- İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz;

Açıklama: Uluslararası öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir.

8- Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde;

a) Muvafakatname : Anne ve babasının uluslararası öğrencinin Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)

b) Doğum belgesi: Uluslararası öğrencinin geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenilecek belgedir.

c) Muvafakatname ve doğum belgesinin “apostil şerhli” olması gerekmektedir.

Muvafakatname ve doğum belgesi için bazı önemli hususlar belirlenmiştir. Onaya Tabi olan bu belgelere ilişkin olarak belgenin "Apostil Şerhli" olması gerekmektedir. Apotil şerhli belgelerde belgenin aslı noter tasdikli türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.